Obec Hluboš - Oficiální web  


Orientační nabídka

Přeskočit nabídku
 

Cesta: Titulní stránka

 

OZV_1/2004_Poplatky

Informace
 

 
 
Obecně závazná vyhláška Obce Hluboš č. 1/2004

z 12.11.2003

o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Hluboš na svém zasedání dne 12.11.2003 vydalo podle ustanovení § 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o obcích ( obecní zřízení ), tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení


Čl. 1

(1) Obec vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za užívání veřejného prostranství,

c) poplatek ze vstupného,

d) poplatek z ubytovací kapacity.ČÁST DRUHÁ

Poplatek ze psů


Čl. 2

Předmět poplatku

(1) Poplatek se platí ze psů starších tří (3)měsíců.Čl. 3

Osvobození

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:

a)nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb.,

o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),

b)příslušník Policie ČR a Městské policie,

c)provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod písm. a),

d)provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

e)které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní

právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb.,o myslivosti,

ve znění pozdějších předpisů)

f)která převzala psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne

převzetí.

(2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 28.února příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod trvá.

(3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 4

Poplatník

Poplatník je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.


Čl.5

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit na OÚ Hluboš (dále jen "správci poplatku"), že se stal držitelem psa, do 15 dnů ode dne, kdy se stal držitelem. Po dovršení stáří psa 3 měsíců je poplatník povinen poplatek uhradit podle čl. 7 této vyhlášky. (2) Povinnost oznámit nabytí psa má i držitel,který je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen. Tuto skutečnost musí držitel správci poplatku prokázat do 15 dnů ode dne,kdy se stal držitelem.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku zánik poplatkové povinnost a každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku své jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště (fyzická osoba) nebo název, sídlo, IČO (právnická osoba).Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny držitele psů v objektu.Čl. 6

Identifikace psů

(1) Správce poplatku vydá poplatníkům ohlášených psů evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen.

(2)Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka.

(3)Při odhlášení psa je poplatník povinen známku vrátit správci poplatku.

(4)Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 30 dnů.
Čl. 7

Sazba poplatku

(1) Poplatek ze psa činí ročně:

a) za prvního psa 100,-

b) za druhého a každého dalšího psa 150,-

c) za prvního psa, jehož držitel je poživatel invalidního,

starobního, vdovského,příp. vdoveckého důchodu nebo sirotčího důchodu, který je jediným zdrojem příjmu 50,-

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba

uvedená v bodě c) tohoto odstavce 150,-

(2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, činí poplatek 1/12 sazby uvedené v odstavci (1) za každý i započatý kalendářní měsíc.

Čl. 8

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 28. února každého kalendářního roku.

(2) Poplatek lze zaplatit hotově u správce poplatků nebo na jeho účet.

(3) Pokud dojde k ohlášení v průběhu roku, pak je poplatek splatný do 15 dnů od jeho ohlášení.

ČÁST TŘETÍ

Poplatek za užívání veřejného prostranstvíČl. 9

Předmět poplatku

(1)Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby ,kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Čl. 10

Veřejné prostranství

(1) Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí náves, silnice, chodníky, parky, veřejná zeleň, proluky, hřiště a místní komunikace, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení. Jsou to konkrétní pozemky v katastru obce Hluboš uvedené v příloze č.1 k této vyhlášce, která tvoří její nedílnou součást.

(2) Plány katastru obce Hluboš, ve kterých jsou zakresleny pozemky konkretizované v příloze č.1 jsou uloženy

u správce poplatku a každý poplatník má možnost do nich nahlédnout.

(3)Po ukončení užívání je uživatel povinen zařízení odstranit a prostranství uvést do původního stavu.
Čl. 11

Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 9 této vyhlášky.

(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení celého poplatku kterémukoliv z nich.
Čl. 12

Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

(2) Při oznámení je poplatník povinen sdělit správci poplatku své příjmení, jméno, rodné číslo, bydliště (fyzická osoba) nebo název, sídlo, IČO (právnická osoba).Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku ukončení užívání veřejného prostranství nejpozději do 15 dnů od zániku poplatkové povinnosti.

(4) Ohlášení podléhá i užívání veřejného prostranství osvobozené od poplatku.
Čl. 13

Sazby poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí:

a)za umístění občasných staveb a zařízení k poskytování služeb a prodeje 10,- Kč

b)za umístění stavebního zařízení 5,- Kč

c)za umístění reklamního zařízení 10,- Kč

d)za umístění skládek 5,- Kč

e)za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí 5,- Kč

f)za použití veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl 10,- Kč

g)za použití veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 3,- Kč

h)za provádění výkopových prácí 3,- Kč

(2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část poplatník využije.

(3) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa na veřejném prostranství se stanovuje poplatek roční paušální částkou pro osobní motorová vozidla 500,- Kč,pro nákladní vozidla od 5-ti tun 1000,- Kč.
Čl. 14

Osvobození

(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

(2) Poplatek se neplatí za užívání veřejného prostranství ve veřejném zájmu obce a pro akce pořádané bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.Čl. 15

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí za období od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 9 této vyhlášky až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Čl. 16

Placení poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 30 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do

31. prosince příslušného kalendářního roku,

c) poplatek stanovený roční paušální částkou (čl.13 odst.3)

se platí vždy předem na kalendářní rok a je splatný

nejpozději do konce ledna předmětného roku.
ČÁST ČTVRTÁ

Poplatek ze vstupného


Čl. 17

Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.


Čl. 18

Poplatník

Poplatek ze vstupného platí fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.Čl. 19

Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit nejpozději 7 dnů před konáním akce správci poplatku její pořádání. Vstupenky s pořadovým číslem, cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a k označení správcem poplatku, pokud jsou vydávány.

(2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Čl. 20

Sazby poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí:10%
Čl. 21

Osvobození

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

b) sportovní akce pořádané místní TJ

c) akce, které pořádá ZŠ Hluboš

Čl. 22

Splatnost poplatku

(1) K  poplatku ze vstupného podá poplatník vždy po ukončení a vyúčtování akce přiznání k poplatku, předloží ke kontrole neprodané vstupenky a současně poplatek uhradí, nejpozději tak musí učinit do 15 dnů ode dne konání akce.

(2) Je-li poplatek stanoven paušální částkou, je splatný před dnem konání akce.

ČÁST PÁTÁ

Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 23

Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 24

Poplatník

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel ( dále jen poplatník ) je povinen vést evidenční knihu do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště zahraničí a číslo OP nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.


Čl. 25

Oznamovací povinnost a evidence

(1) Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku poskytování ubytování, a to ve lhůtě do 7 dnů od právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 3 dnů od faktického zahájení této činnosti.

(2) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15

dnů zánik poplatkové povinnosti.

(3)Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, identifikační číslo.

Čl. 26

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, ve kterou a jak velkou část dne bude lůžko využito.

Čl. 27

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce.Čl. 28

Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita:

a) v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob,které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,

c) v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

d) v zařízeních zdravotnických nebo lázeňských, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení.
ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 29

Sankce

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svou oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou nebo uloženou rozhodnutím podle zák. č. 337/1992 Sb., může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(4) Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 3 tohoto článku učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo doměření, běží tříletá lhůta znovu od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 30

Řízení o poplatcích

(1)Řízení o místních poplatcích provádí OÚ podle zák. č. 337/1992 Sb.

(2)Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatku nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.


Čl. 31

Vztah k předchozím předpisům

(1) Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Hluboš č.1/2002 o místních poplatcích ze dne 25.4.2002 s účinností od 1.7.2002 včetně přílohy č. 1.ČL. 32

Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2004.

Starosta obce:

Jiří Prokeš

Obec HLUBOŠ


Zástupce starosty :

Jiří ČermákVyhláška vyvěšena dne.......................

Sejmuta dne.......................

Starosta obce:

Jiří Prokeš

P ř í l o h a č. 1

k vyhlášce o místních poplatcích s účinností od 1.1.2004

Za veřejné prostranství ve smyslu ustanovení čl. 10. odst. 2 vyhlášky se považují v obci Hluboš tyto pozemky:

1/2 ost.plocha, ost. kom.1003ost.pl. ost.kom.1131/2ost.pl. ost.kom.

3/1 ovocný sad1059/1ost.pl. ost.kom.1132ost.pl. ost.kom.

3/2 ovocný sad1059/12pastvina1133ost.pl. ost.kom.

3/3 ovocný sad1061/1orná půda1134ost.pl. ost.kom

3/4 zahrada1068ost.pl. ost.kom.1135ost.pl. ost.kom.

4/1 ovocný sad1069ost.pl. ost.kom.1136ost.pl. ost.kom.

43/2zahrada1070/1ost.pl. ost.kom.1137ost.pl. ost.kom.

43/4ost.plocha neplodná1070/2ost.pl. ost.kom.1138/2ost.pl. ost.kom.

52/1ost.pl. ost. kom.1071/1ost.pl. silnice1138/4ost.pl. ost.kom.

52/3ost.pl. staveniště1071/2ost.pl. ost.kom.1159ost.pl. jiná

52/5ost.pl. ost.kom.1074ost.pl. ost.kom.768/1 ost.pl. neuvedeno

65/3zahrada1075/1ost.pl. ost.kom.768/5 ost.pl. neuvedeno

769/1 ost.pl. neuvedeno770 ost.pl. neuvedeno772 ost.pl neuvedeno 768/3 ost.pl. neuvedeno 768/4 ost.pl. neuvedeno 284/14 orná půda

V osadě Kardavec :

66/10ost.pl.neplodná1075/3 ost.pl. ost.kom1/1ost.pl. ost.kom..

73/2ost.pl. ost.kom.1075/4 ost.pl. ost.kom.1/3zahrada

140/6orná1077/3 ost.pl. ost.kom.31/2pastvina

158/5zahrada1078/1 ost.pl. ost.kom.31/3zahrada

168/7zahrada1079ost.pl. ost.kom.65/1ost.pl. ost.kom.

170ost.pl.neplodná1085ost.pl. ost.kom.65/6ost.pl. neplodná

196ost.pl.neplodná1086/2 ost.pl. ost.kom.65/9ost.pl. ost.kom.

218/7zahrada1088ost.pl. ost.kom.65/10ost.pl. ost.kom.

218/9zahrada1089/2 ost.pl. ost.kom.65/11ost.pl. ost.kom.

246ost.pl. ost.kom.1090/2ost.pl. ost.kom.350/1orná půda

282/11orná půda1092/1 orná půda374/1ost.pl. ost.kom.

303/10ost.pl. jiná pl.1092/2 lesní pozemek374/2ost.pl. ost.kom.

370/4ost.pl. neplodná1092/3 orná půda384ost.pl. ost.kom.

635/16ost.pl. ost.kom.1096/3 ost.pl. ost.kom.391ost.pl. ost.kom.

635/17zahrada1097ost.pl. ost.kom.395ost.pl. ost.kom.

638/9zahrada1099/2 ost.pl. ost.kom.402ost.pl. ost.kom.

649/12zahrada1115ost.pl. ost.kom.403ost.pl. ost.kom.

655/3ost.pl. man.pl.1118ost.p. ost.kom.404/1ost.pl. ost.kom.

738/12ost.pl. ost.kom.1120ost.pl.ost.kom.404/2ost.pl. ost.kom.

738/34zahrada1121ost.pl. ost.kom.282/14 orná půda

792/3orná půda1124ost.pl. ost.kom.

792/4orná půda1125ost.pl. ost.kom.

986orná půda1128/1ost.pl. ost.kom.

1/1vodní plocha ( nyní hřiště1129ost.pl. ost.kom.

u zámku)1130/2ost.pl. ost.kom.


 
Zodpovídá: Jiří Čajan
Vytvořeno / změněno: 30.1.2008 / 30.1.2008 | Zveřejnit od: 30.1.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Prohlášení o přístupnosti