Obec Hluboš - Oficiální web  


Orientační nabídka

Přeskočit nabídku
 

Cesta: Titulní stránka

 

OZV 3/2004_Hřbitovní řád

Informace
 

 
 


Obecně závazná vyhláška obce Hluboš

Č. 3/2004


Řád veřejného pohřebiště


Zastupitelstvo Obce Hluboš schválilo dne 19.5. 2004 podle § 84 odst. 2 písm. i) §10 písm.a),b) a § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz pohřebiště na správním území Hluboš v k. ú. Hluboš č. parcely 973/1.

Veřejné pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) je zařízení určené k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo k ukládání jejich zpopelněných ostatků.

Úcta k památce zemřelých a účast s jejich pozůstalými vyžadují, aby pohřebiště a jeho bezprostřední okolí bylo udržováno v odpovídajícím stavu a bylo dbáno všech právních předpisů.

Zpopelněné ostatky mohou být uloženy na hřbitovech bez ohledu na to, ve kterém krematoriu byl zesnulý zpopelněn.Čl. 2

Provozovatel veřejného pohřebiště a rozsah poskytovaných služeb


Provozovatelem pohřebiště v Hluboši je Obec Hluboš. Provozovatel vede řádnou evidenci provozování pohřebiště.

Provozovatel zajišťuje provozování pohřebiště ve vlastní režii. Provozovatel a správce pohřebiště současně je sama Obec (dále jen „provozovatel“).


Rozsah poskytovaných služeb:

1.Správa a údržba pohřebiště - péče o čistotu a vzhled pohřebiště

- běžná údržba komunikací, cest a chodníků

- péče o travnaté a parkové plochy

- včasný svoz odpadu

- zajištění užitkové vody


2.Služby spojené s nájmem hrobového místa.

3. Vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků.


Výkopové práce související s pohřbíváním si zajišťuje každý nájemce hrobového místa se souhlasem správce.


Čl. 3

Provoz hřbitova a povinnosti návštěvníků


1. Hřbitov je přístupný veřejnosti denně bez omezení. V nočních hodinách je na hřbitov veřejnosti vstup zakázán.

2. Návštěvníci hřbitova a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinni se chovat způsobem odpovídajícím pietě místa. Zejména není dovoleno dělat hluk (zákaz používání mobilních telefonů, tranzistorových rádií), kouřit , užívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená, vodit nebo vpouštět na hřbitov psy a jiná zvířata. V celém objektu hřbitova se zakazuje jízda na kole, je však možné kolo vést.

3. Motorová a jiná vozidla s výjimkou vozíků invalidních občanů mohou na hřbitov vjíždět a zdržovat se zde jen se souhlasem provozovatele. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

4. Provozovatel může přístup na hřbitov nebo jeho části na vymezenou dobu omezit nebo zakázat z důvodů bezpečnosti (např.v době provádění terénních úprav, exhumací, náledí, vichřice,..)

5. Provozovatel je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby ( např.kytice, věnce), pokud ruší po uvadnutí estetický vzhled hřbitova.

6. Světla na hřbitově lze rozsvěcovat tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.

7. Cesty na hřbitově a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost. Rovněž nelze bez souhlasu provozovatele instalovat lavičky nebo odkládací a úschovné prostory v okolí hrobů.

8. K ukládání odpadu slouží kontejner. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno toto opatření respektovat. Je zakázáno odpad skladovat mimo tyto určená místa.

9. Voda z vodovodních výpustí umístěných na pohřebišti není pitná.10. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

11. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

12. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.Čl. 4

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst


Provozovatel pohřebiště je povinen:

 1. předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo

 2. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku Čl. 9 této vyhlášky.

 3. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.


Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.


Čl. 5

Nájem hrobového místa


1.Nájem hrobového místa(dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem(dále jen “smlouva o nájmu”). Provozovatel uzavře smlouvu tak, že:


a) V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, uzavírá se smlouva tak, aby byla dodržena tlecí doba stanovená na základě hydrogeologického průzkumu a stanovením okresního hygienika ( 12 let).

Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Podnájem hrobového místa je zakázán.

Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Dále postupuje dle §25 odst. 8) vyhl.256/2001 Sb.

b) Nájemce hrobového místa je oprávněn k pohřbívání zemřelých. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem krajského hygienika, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce.Náklady hradí ten, kdo o exhumaci požádal.

c) Je-li předmětem nájmu místo pro hrobku, uzavře provozovatel smlouvu tak, že stavba hrobky musí být uskutečněna do jednoho roku od propůjčení místa, jinak má provozovatel právo od smlouvy odstoupit s tím, že v takovém případě nepřísluší nárok na úhradu již vynaložených nákladů

 1. Nájemce je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu, zejména je povinen provádět jednoduché práce jako vysazování květin, úklid, údržba hrobu a okolí. Zjistí-li provozovatel hřbitova závady, vyzve nájemce, aby je odstranil ve stanovené lhůtě. Pokud není znám pobyt uživatele místa, vyvěsí se výzva na úřední desce města po dobu 2 měsíců.2.Provozovatel pohřebiště může návrh o prodloužení smlouvy s nájemcem odmítnout v těchto případech:

a) nájemce neplní své povinnosti podle Čl. 5 odst .d)

b) nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval

c) má-li být veřejné pohřebiště zrušeno dle § 24 odst. 1 zákona 256/2001 Sb.


3.Zemře-li nájemce před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, přechází nájemné na jeho dědice.


4.Propůjčení místa na hřbitově sjednané v minulosti tzv. “jednou pro vždy” trvá po dobu existence hřbitova za podmínek, že o místo na hřbitově je řádně pečováno.


Čl.6

Ukončení smlouvy o nájmu na hřbitově


Nájem místa na hřbitově zaniká:

-uplynutím doby, na kterou byl sjednán

-odstoupením od smlouvy

-dohodou

-v případech Čl. 5, bod 2, písm.a),b),c) této vyhlášky.Čl. 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace


 1. Lidské pozůstatky lze do hrobů a hrobek ukládat pouze se souhlasem provozovatele. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele způsobem, který stanoví.

 3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

 4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

  • celodubové, nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo

  • kovové s nepropustným dnem.

 5. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách lze provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.ČL. 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 12 let.
Čl. 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti


Při zřizování a úpravě místa na hřbitově je nájemce povinen se řídit podmínkami stanovenými provozovatelem, zejména pokud jde o povahu, úpravy, rozměry a tvar výzdoby a druh užitého materiálu.

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm pod úrovní terénu.

 2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva apod.

 3. Přední a zadní rámy hrobu musí být navzájem v jedné přímce, pokud správce nestanoví jinak.

 4. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

 5. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě zakotveny.

 6. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřelou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm.

 2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů(např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

 3. Stěny z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

 4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

 5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

 6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

 7. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakve).

 8. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch izolován. Na zakrytí stropu je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

 9. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit, dobu výstavby hrobky, zabezpečení místa z hlediska bezpečnosti návštěvníků hřbitova, požadavky na ochranu zeleně, povinnost dozoru při stavbě, způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidaci a průběžné kontroly postupu prací.


3. Zřízení hrobky a pokrytí hrobu krycí deskou lze povolit, jen pokud šířka a kvalita přístupových cest umožní jejich přepravu a užité technologie budou skýtat záruky úspěšného provedení bez nebezpečí vzniku úrazu osob a škod na okolních hrobech a hrobovém příslušenství.


4. Při stavbě náhrobků a rámů musí být jednotlivé součásti mezi sebou kotveny. Texty i úprava nápisů musí odpovídat důstojnosti a pietě hřbitova.


5. Vybudované stavby lze odstranit jen po předchozím oznámení provozovateli a jeho písemném souhlasu.


6. Stromy a keře lze na propůjčených místech odstraňovat jen na základě písemného souhlasu provozovatele. Ten je může odstranit, jestliže narušují provoz hřbitova, nebo péči o pohřebiště a hrobová místa. Přitom je nutné respektovat ustanovení předpisů upravujících ochranu veřejné zeleně.


7. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté s provozovatelem, zejména respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací, neomezovat průchodnost komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst.


8. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu. Odstranit nepoužité hrobové příslušenství, stavební materiál a odpad.


Čl. 10

Příslušenství místa na hřbitově


1.Hrobové, hrobkové a urnové příslušenství tvoří náhrobek, pomník, obrubník a trvalé ozdoby místa na hrobech. S tímto příslušenstvím je oprávněn disponovat jeho nájemce.

2.Dojde-li k zániku pronajatého místa na hřbitově, je vlastník povinen odstranit hrobové příslušenství, pokud se s novým uživatelem místa nedohodl jinak. Nájemce je povinen odstranit hrobové příslušenství do 6 týdnů od doručení výzvy provozovatele. Nepřihlásí-li se přes doručení výzvy nebo jeho pobyt není znám, je provozovatel oprávněn s hrobovým příslušenstvím naložit po jednom roce jako s věcí opuštěnou.

Povinnost k odstranění hrobového příslušenství se vztahuje i k jakékoliv přestavbě nebo rekonstrukci hrobového příslušenství.
Čl. 11

Sankce


Porušení jednotlivých ustanovení této vyhlášky je naplněním skutkové podstaty přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění, o přestupcích § 46, odst. 2.

Za takový přestupek lze uložit pokutu do výše 30.000,-Kč.
Čl.12

Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004

starosta Jiří Prokeš

 

místostarosta Jiří Čermák
 
Zodpovídá: Jiří Čajan
Vytvořeno / změněno: 30.1.2008 / 30.1.2008 | Zveřejnit od: 30.1.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Prohlášení o přístupnosti