Obec Hluboš - Oficiální web  


Orientační nabídka

Přeskočit nabídku
 

Cesta: Titulní stránka

 

OZV poplatky odpad

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Obecně závazná vyhláška obce Hluboš č. 3 / 2001

z 20.12.2001

 

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů

 

 

            Zastupitelstvo obce Hluboš vydalo na svém zasedání konaném dne 20.12.2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními §10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona číslo  128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).

 

 

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

 

1) Obec Hluboš vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. h zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provoz systému shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

2) Výkon správy tohoto poplatku provádí obecní úřad v Hluboši.

 

 

 

Článek 2

Předmět poplatku

 

Za odpad ve smyslu zákona o odpadech se považuje každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Komunálním odpadem se pak rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

            Poplatkem za provoz systému shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dochází ke zpoplatnění obcí zavedeného systému ve smyslu ustanovení § 17  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 

Článek 3

Poplatník

 

1)      Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a bez ohledu na její věk. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

 

2) Poplatníkem je fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

Článek 4

Oznamovací povinnost

 

1)      Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 30 dnů ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti.

 

2)      Při plnění oznamovací povinnosti  je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo a bydliště.

 

3)      Poplatník je povinen do 30 dnů sdělit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti.

 

 

 

Článek 5

Poplatek

 

Poplatek je stanoven vždy dle nákladů v minulém roce za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Hluboš včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

 

Skládá se z částky:

a)  sazba „A“ – náklady na tříděný odpad v průměru na plátce

b) sazba „B“ – skutečné náklady na komunální netříděný odpad

 

Výše poplatku pro daný kalendářní rok je uvedena v příloze této vyhlášky. 

 

 

Článek 6

Vznik a zánik daňové povinnosti

 

1)      Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatníkovi povinnost vznikla.

 

2)      Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy dochází ke změně podle Čl. 3.

 

 

Článek 7

Splatnost poplatku

 

1)      Poplatek je splatný vždy do 31. března daného roku jednorázově.

 

2)      Poplatek může být zaplacen ve zdůvodněných případech na základě písemné žádosti ve více splátkách.

 

Článek 8

Sankce

 

1)     Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacené poplatky až o 50 %.

 

2)     Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce  poplatku  uložit  pokutu za nepeněžité  plnění ve smyslu  ustanovení  § 37 a  § 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Článek 9

 

1)     Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

2)     Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží lhůta znovu od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

 

Článek 10

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002.

 Účinnost  a  platnost v  první  den vyhlášení  dle  zákona  o obcích č.128/2000 Sb. §12   odst.2 vyžaduje naléhavý obecní zájem z důvodů zajištění plynulého svozu odpadu v obci a splnění povinnosti dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

 

 

 

 

 

PROKEŠ  Jiří

Starosta

 

 

Obec HLUBOŠ

 

 

 

 

ZIKÁN  Ludvík

Zástupce starosty

 

 

Obecně závazná vyhláška vyvěšena dne : ..........................

 sejmuta dne : ...........................

 

Starosta obce Prokeš Jiří

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek č.4

 

K OZV č.3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tento dodatek č.4 představuje skutečné náklady za rok 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního  opadu.

Je  podkladem  pro  stanovení  výše  poplatku a osvobození od poplatku za  svoz  odpadu pro rok 2007.

 

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného KO za rok 200 činily :

259097,- Kč

Počet obyvatel k 31.12.2005

(využívajících svoz KO)

517

Počet domů trvale neobydlen. k 31.12.2004:

(využívajících svoz KO)

57

Náklady (v průměru na plátce)

445,- Kč

 

( Skutečné celkové náklady na sběr a svoz objemného a vytříděného odpadu, nájemné a ostatní náklady za rok 2006 činily :                                                                        92.928,- Kč. )

 

Náklady v roce 2006 na plátce za svoz netříděného odpadu činily                                  445,- Kč

Náklady v roce 2006 na plátce za svoz a likvidaci vytříděného odpadu činily       160,- Kč

 

Výše poplatku

1) Sazba poplatku „A“ ve výši :

250,- Kč za osobu uvedenou v Čl. 3 odst. 2

 

250,- Kč za osobu uvedenou v Čl. 3 odst. 1

2) Sazba poplatku „B“ ve výši :

250,- Kč Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku

 

Poplatek za provoz systému a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2007 je stanoven ve výši 500,- Kč na plátce.

Stanovená částka je nižší než skutečné náklady obce. Ty jsou ve výši 605,- Kč na plátce.

Obec doplácí 105,- Kč na každého občana bydlící v obci.  

 

Osvobození od poplatku

 

Od místního poplatku stanoveným pro rok 2007 tímto dodatkem č.4 k OZV č. 3/2001 jsou osvobozeny: 1) Osoby hlášené k trvalému pobytu v obci, ale jsou celoročně nepřítomny.

Musí být prokázáno příslušným dokladem nebo čestným prohlášením oprávněné osoby.

                     2) Děti narozené od 1.1.2005                 

V Hluboši dne 2.1.2007                                             

 

PROKEŠ  Jiří

Starosta

 

Vyvěšeno dne:  2.1.2007                                                          Sejmuto dne: 18.1.2007

 
Zodpovídá: Jiří Čajan
Vytvořeno / změněno: 2.1.2007 / 2.1.2007 | Zveřejnit od-do: 2.1.2007-31.12.2007 | Úřední deska od-do: 2.1.2007-2.2.2007 | Schváleno: 2.1.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Prohlášení o přístupnosti