Obec Hluboš - Oficiální web  


Orientační nabídka

Přeskočit nabídku
 

Cesta: Titulní stránka

 

Obecně záv.výhl. ÚP

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

obec Hluboš

obecně závazná vyhláška

č. 1/2006

ze dne  27.11.2006

o závazných částech změny č. 4

územního plánu sídelního útvaru sídelního útvaru

obce Hluboš

 

Zastupitelstvo obce Hluboš se na svém zasedání dne 20.12.2006 usneslo v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a sta­vebním řádu (stavební zákon), v platném znění  a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.b) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

ČÁST  I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 Článek 1

 Rozsah a doba platnosti

                (1)  Změna č.4 územního plánu sídelního útvaru obce Hluboš je zpracována pro řešená území, ležící v katastrálním území Hluboš a v katastrálním území Kardavec; návrhovým horizontem změny č.4 je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru obce Hluboš rok 2020.

                (2) Aktualizace schváleného územního plánu sídelního útvaru obce Hluboš bude provedena nejdéle v pětiletých cyklech od doby schválení územního plánu sídelního útvaru zastupitelstvem obce. V těchto lhůtách aktualizace vyhodnotí pořizovatel stav územního plánu sídelního útvaru z hlediska potřebnosti zpracování změn závazných částí.

                (3) Tato vyhláška vymezuje závazné části změny č.4 územního plánu sídelního útvaru obce Hluboš, schválené zastupitelstvem obce dne 13.11.2006 usn. č. ZO 9/2006 .

                (4) Schválená závazná část územně plánovací dokumentace je dokumentem, kterým se řídí rozhodo­vání územně a věcně příslušných orgánů veřejné správy při územním a stavebním řízení, popřípadě při správních řízeních souvisících, nesta­noví-li zvláštní předpisy jinak, jimiž se zakládá vznik, změna nebo zánik práv fyzických a právnických osob.

 

 Článek 2

Členění správního území obce

(1)  Správní území obce se i po změně č.4 člení na současně zastavěné území, zastavitelné území a území nezastavitelné.

 

 Článek 3

Návrh urbanistické koncepce

(1)  Nové rozvojové plochy doplňují stávající charakteristickou strukturu obce.

 

 

část  II.

Funkční regulace území

 

Článek 1

                (1) Změna č.4 zpřesňuje formulaci funkčního využití území obytného (zpřesnění zvýrazněno tučnou kurzívou).

 

 

Článek 2

Území obytné

                (1) A - území obytné: jedná se o území polyfunkční, ale s naprosto jednoznačnou převahou objektů s funkcí výhradně obytnou (trvalé bydlení, přechodné bydlení, rekreační bydlení), se zahradami, které nejsou hospodářsky využívány. Chov drobného domácího zvířectva pro vlastní potřebu, stejně tak částečné hospodářské využití zahrady pro vlastní potřebu je připuštěno. Drobné provozovny obchodu, služeb, případně výroby nerušící jsou připuštěny - za předpokladu, že jsou určeny k uspokojování základních potřeb v území bydlících obyvatel, že neruší svoje okolí, nezhoršují životní prostředí v území, zaručují naprostý noční a přiměřený denní klid a nezvyšují dopravní zatížení území. Komunikace uvnitř území mají pouze obslužný charakter (s výjimkou stávajících průjezdních komunikací, jejichž charakter není možné změnit).

 

 

 

 

část  III.

závazné regulační podmínky

s určením pro jednotlivou lokalitu

 

Článek 1

                (1) Předmětem změny č.4 územního plánu sídelního útvaru obce Hluboš jsou nové rozvojové lokality A17, A18, A19, A20, A21, KA6, KA7, KA8, KA9, E4, E5, F6, L1, L2, R1.

 

Článek 2

Lokalita A17

(1) Lokalita A17: Základní charakteristika lokality: polyfunkční území obytné, rozvojové. Doplňující funkční regulace: bydlení v rodinných domech, připuštěno doplňující komerční využití - nesmí však snížit obytný standard vlastní lokality a sousedních lokalit. Doplňující prostorová regulace: doporučeno umisťovat domy při východním okraji lokality. Kapacita: předpoklad (informativní): 8 rodinných domů. Provozní regulace: odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku, stupeň motorizace: 1:3.

 

Článek 3

Lokalita A18

                (1) Lokalita A18: Základní charakteristika lokality: polyfunkční území obytné, rozvojové. Doplňující funkční regulace: bydlení v rodinných domech, připuštěno doplňující komerční využití - nesmí však snížit obytný standard vlastní lokality a sousedních lokalit.

 

Článek 4

Lokalita A19

                (1) Lokalita A19: Základní charakteristika lokality: polyfunkční území obytné, rozvojové. Doplňující funkční regulace: bydlení v rodinných domech, připuštěno doplňující komerční využití - nesmí však snížit obytný standard vlastní lokality a sousedních lokalit.

Článek 5

Lokalita A20

                (1) Lokalita A20: Základní charakteristika lokality: polyfunkční území obytné, rozvojové. Doplňující funkční regulace: bydlení v rodinných domech, připuštěno doplňující komerční využití - nesmí však snížit obytný standard vlastní lokality a sousedních lokalit.

 

Článek 6

Lokalita A21

                (1) Lokalita A21: Základní charakteristika lokality: polyfunkční území obytné, rozvojové. Doplňující funkční regulace: bydlení v rodinných domech, připuštěno doplňující komerční využití - nesmí však snížit obytný standard vlastní lokality a sousedních lokalit.

 

Článek 7

Lokalita KA6

                (1) Lokalita KA6: Základní charakteristika lokality: polyfunkční území obytné, rozvojové. Doplňující funkční regulace: bydlení v rodinných domech, připuštěno doplňující komerční využití - nesmí však snížit obytný standard vlastní lokality a sousedních lokalit.

 

Článek 8

Lokalita KA7

                (1) Lokalita KA7: Základní charakteristika lokality: polyfunkční území obytné, rozvojové. Doplňující funkční regulace: bydlení v rodinných domech, připuštěno doplňující komerční využití - nesmí však snížit obytný standard vlastní lokality a sousedních lokalit.

 

Článek 9

Lokalita KA8

                (1) Lokalita KA8: Základní charakteristika lokality: polyfunkční území obytné, rozvojové. Doplňující funkční regulace: bydlení v rodinných domech, připuštěno doplňující komerční využití - nesmí však snížit obytný standard vlastní lokality a sousedních lokalit.

 

 

 

Článek 10

Lokalita KA9

                (1) Lokalita KA9: Základní charakteristika lokality: polyfunkční území obytné, rozvojové. Doplňující funkční regulace: bydlení v rodinných domech, připuštěno doplňující komerční využití - nesmí však snížit obytný standard vlastní lokality a sousedních lokalit.

 

Článek 11

Lokalita E4

                (1) Lokalita E4: Základní charakteristika lokality: polyfunkční území sportu a rekreace, rozvojové. Doplňující funkční regulace: lokalita je určena pro vybudování fotbalového hřiště s nezbytným zázemí.

 

Článek 12

Lokalita E5

                (1) Lokalita E5: Základní charakteristika lokality: polyfunkční území sportu a rekreace, rozvojové. Doplňující funkční regulace: lokalita je určena pro vybudování víceúčelové sportovní plochy.

 

Článek 13

Lokalita F6

                (1) Lokalita F6: Základní charakteristika lokality: polyfunkční území veřejného vybavení obce, rozvojové. Doplňující funkční regulace: lokalita je určena pro vybudování základnové stanice radiotelefonní sítě.

 

Článek 14

Lokalita L1

                (1) Lokalita L1: Základní charakteristika lokality: plochy určené k plnění funkcí lesa. Doplňující funkční regulace: -.

 

Článek 15

Lokalita L2

                (1) Lokalita L2: Základní charakteristika lokality: plochy určené k plnění funkcí lesa.

 

Článek 16

Lokalita R1

                (1) Lokalita R1: Základní charakteristika lokality: vodní plochy. Doplňující funkční regulace: v lokalitě bude založeno několik menších vodních ploch, které budou respektovat jedinečný charakter nivy Litavky.

 

část  III.

přechodná a ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 1

Uložení dokumentace

                (1) Schválenou dokumentaci změny č.4 územního plánu sídelního útvaru obce Hluboš archivuje, spravuje a k nahlédnutí pro informaci poskytuje pořizovatel územně plánovací dokumentace, tzn. obec Hluboš.

                (2) Schválená dokumentace změny č.4 územního plánu sídelního útvaru obce Hluboš je dále uložena k nahlédnutí a pro informaci u stavebního úřadu obce Jince a na odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje.

 

Článek 2

Účinnost

                (1) Tato obecně závazná vyhláška o závazných částech změny č.4 územního plánu sídelního útvaru obce Hluboš nabývá účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhůty ode dne vyhlášení, tj. dne 8.1. 2007.

 

 

 

 

…………………..                                                                                                  ……………………………      

        starosta                                                                                                                   místostarosta

       Prokeš Jiří                                                                                                             Fiala Vlastimil

 

 

 

Vyhláška vyvěšena dne : 21.12. 2006

 

 

Vyhláška sejmuta dne :  8.1. 2007

 
Zodpovídá: Jiří Čajan
Vytvořeno / změněno: 22.12.2006 / 22.12.2006 | Zveřejnit od-do: 22.12.2006-31.12.2011 | Úřední deska od-do: 22.12.2006-8.1.2007 | Schváleno: 21.12.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Prohlášení o přístupnosti